Verksamheter före rivning

Jämfört med byggnadsprocessen kan rivningen förefalla som någon snabb och billig handling, men trots detta kan oriktig planering och inte genomtänkta handlingar medföra väsentliga ökningar av materiella och finansiella kostnader. Just för detta syfte försöker PurkuPro Oy’s medarbetare förmedla sina erfarenheter och ge råd till sina potentiella kunder i rivningsprojektets maximalt tidiga förberedande faser.
Före rivningen kan PurkuPro Oy hjälpa sina uppdragsgivare med följande tjänster:

Rådgivning och konsultationer beträffande rivning
Under rådgivning tänker vi genom hela rivningsprocessen och framställer våra propositioner på planerade verksamheter. Bland annat innebär detta valet av passande teknologier och arbetsmönster, överläggningar beträffande avfallshanteringens olika varianter och rekommendationer när arbeten skulle utföras. Vi går ut från principen, att

  • använda teknologier och arbetsmönster bör vara kostnadseffektiva,
  • avfallshantering bör vara optimal, dvs. att avfall måste sorterads och i maximalt omfång vidare utnyttjas (t.ex. trä kunde användas som input i energiproduktion, bearbetade betong och tegelsten som passande fyllnadsmaterial och metallskrot ska säljas till uppköpare),
  • tiden för arbetens utförande måste vara kostnadseffektiv och stämma överens med valda arbetsmönster. Som det är fallet också i andra ekonomibranscher, kan oväntat påbörjade rivningsverksamheter under högsäsongen bli dyrare än vanligt, under längre planeringar bör man samtidigt räkna med säsongbetingade inskränkningar.