Lammutamise eelsed tööd

Lammutamine võib muu ehitustegevusega võrreldes paista küll kiire ja suhteliselt odava ettevõtmisena, kuid sellegipoolest võib vale planeerimine ja läbimõtlemata tegutsemine tuua endaga kaasa olulise ressursimahukuse ning lisakulud. Seetõttu püüavad Purustaja OÜ inimesed anda oma kogemust ja nõuandeid potentsiaalsele kliendile edasi võimalikult varajases lammutamise projekti ettevalmistavas faasis.
Lammutamise eel saab Purustaja OÜ aidata oma tellijaid alljärgnevate teenustega:

Lammutamisalane nõustamine ja konsultatsioon
Nõustamise raames mõtleme läbi ja teeme omad ettepanekud planeeritava tegevuse osas. Muuhulgas tähendab see ka sobiva tehnoloogia ja töövõtete valikut, jäätmekäitluse erinevate variantide kaalumist ning tööde teostamise aja soovitamist. Lähtume põhimõtetest, et

  • kasutatavad tehnoloogiad ja töövõtted oleksid kuluefektiivsed,
  • jäätmekäitlus optimaalne, sh jäätmed sorteeritud ning maksimaalses ulatuses taaskasutusse suunatud (näiteks puit sisendina energiatootmisse, betoon ja tellised töödeldud sobivaks täitematerjaliks, vanaraud realiseeritud kokkuostjale),
  • tööde teostamise aeg kuluefektiivne ning kooskõlas valitud töövõtetega. Nagu muudeski majandusharudes, võib liialt ootamatu lammutamistegevuse ettevõtmine tipphooajal kujuneda kulukamaks, samas tuleb tööde planeerimisel arvestada hooajaliste piirangutega.

Lammutusprojekti koostamine
Vastavalt Eestis kehtivale ehitusseadusele vajab igasugune ehitustegevus, millena on defineeritud ka hoonete ja rajatiste lammutamine, ehitusprojekti alusel väljastatud ehitusluba. Teenuse raame Purustaja OÜ:

  • taotleb tehnilised tingimused planeeritud lammutamistegevuseks,
    vajadusel telllib geoaluse,
  • koostab eelprojekti nõuetele vastava lammutamisprojekti,
  • kooskõlastab projekti asjassepuutuvate instantsidega (nt võrguvaldajad),
  • esitab projekti koos ehitusloa taotlusega kohalikule omavalitsusele.