Arbeten efter rivning

De nedan beskrivna verksamheterna gäller visserligen som korrekta rivningsarbetets oskiljbara del, men i några fall är rivningsbolaget tvungen att utföra också sådana arbeten som inte har utförts eller slutförts av andra arbetstagare eller att ordna vårdslösa territorier.

Avfallshantering
Utom byggnadskonstruktioners professionella demontering innebär rivningsarbetet också byggnadsavfallets passande hantering, vad som bidrar till miljövänlighet och lägre kostnader och förmåner i detta sammanhang. Nedan en kort översikt över PurkuPro Oy’s vanliga arbetspraktik:

  • Metallskrot säljs till uppköpare; nästan i alla fall försöker vi vid objektprisets fastläggande ta hänsyn till av denna försäljning erhållna inkomster.
  • Av Trä tillverkade detaljer, t.ex. fönsterkarmar, dörrar och dörrkarmar, byggnadsställningar osv. skickas till energiproduktion, först och främst till vedbrandproducenter.
  • Betongelement, tegelsten och annat stenmaterial ska bearbetas i stenbrytare till fyllnadsmaterial med fraktioner 0-60..150 mm, som kan användas som basis för byggnader, platser och vägar.
  • Avfall som inte kan återanvändas (fast avfall, isoleringsmaterial, rollbitumen osv.) ska hanteras i byggnadsavfallets deponi.

Rivningsavfallets transport
PurkuPro Oy sorterar det under rivningsarbeten uppkomna byggnadsavfallet och transporterar det bort från byggnadsplatsen. Har man med mindre mängder och mindre objekt att göra sker detta med flyttbara multilift – lådor, vid större mängders transport används beträffande tungfordon.

Byggnadsplatsens städning
Till uppdragsgivare ska en efter byggnaders rivning städad byggnadsplatsen överlämnas. För detta syfte ska på byggnadsmark och fastighet följande arbeten utgöras:

  • jämning,
  • fyllning med passande material, t.ex. med brutit tegel- eller betongmaterial,
  • täckande med makadam, och/eller grönbyggande.

Territoriers städning
Stora territorier bör ofta städas och ordnas också utan egentliga rivningsarbetens utförande. Det kan finnas olika grunder för detta – tidigare byggnader har redan rivits, men rivningsavfall har inte borttagits och på ödemarken har hela lager av fast avfall osv. börjat uppstå. PurkuPro Oy hjälper till att städa och ordna sådana marker antingen i samband eller separat från andra verksamheter.