Rivningsarbeten

PurkuPro Oy kan utföra såväl byggnadens hela och komplexa rivning och inre rivningsarbeten som förbereda byggnadskonstruktionens rivning med egna maskiner.
Om under arbetens genomförande upptäcks nödvändigheten efter specifika arbeten (avlägsnande av farligt avfall, omplacering av väsentliga kommunikationer osv.), ska vi inblanda motsvarande behöriga specialister eller firmor.

Stora byggnaders rivning
Rivning av stora byggnader – fabriker, lagerbyggnader, infrastrukturnätverk, höga boningshus och affärsbyggnader – innebär en professionell kombination av prestationsdugliga tekniska enheter, mänsklig arbetskraft och teknologi. Här uppstår ett nätverk av avfallsmängders bearbetning, av ökade risker beträffande arbetssäkerhet, logistik och arbetstidsgrafikers management. PurkuPro Oy förfogar över en maskinpark som överensstämmer med nämnda krav och har erfarenheter och färdigheter för att utarbeta de för kunder mest flexibla finansieringsscheman.

Rivning av små byggnader och anläggningar
För rivning av mindre byggnader, t.ex. av enfamiljshus, olika tillbyggnader, affärsbyggnader bestående av 1 eller 2 våningar osv. behövs det inte några speciell prestationsdugliga byggnadsmaskiner, men en kombination av passande arbetsmönster och teknologier är viktig också i denna bransch.
Skulle det inte vara möjligt att utföra de rivningsarbetena med bandgrävskopor, kan PurkuPro Oy utföra dessa arbeten med på hjul installerade byggnadsmaskiner.

Inre rivningsarbeten
PurkuPro Oy utför inre rivningsarbeten antingen som separata arbetsuppdrag eller som förberedande etapper i komplexa rivningens ramar.
Vid byggnader som ska renoveras gäller inre rivningsarbeten som en separat arbetsetapp, under den t.ex. följande konstruktioner ska avlägsnas:

  • onödiga skiljeväggar,
  • slitna bearbetningsmaterial,
  • slitna kommunikationer (ledningar, rör, eldningssystem),
  • dörrar och fönster som bör bytas ut.

Vid byggnader som ska helt rivas är syftet med inre rivningen att förbereda byggnaden för dess kompletta rivning, inom att ta hänsyn till avfallshantering och lägre kostnader. Vid av betong och/eller tegelsten byggda grundkonstruktioner ska innan man börjar arbeta med stora grävskopor till exempel upphängda tak, kommunikationer, skiljeväggar av gips, fönster och dörrar osv. avlägsnas. Också i fall av träbyggnader bör gips, keramiska plattor, kablar, linoleum osv. tas bort antingen manuellt eller med små maskiner.

Asbestarbeten
Såväl i Finland som i flera andra länder känner man asbest som ett för människans hälsa farligt byggnadsmaterial. Till och med 1980-talen var olika material, som innehöll asbest, relativ utsprida i byggnadsbranschen, och det är grunden varför speciella asbestarbeten är nödvändiga vid så många byggnaders rivning. PurkuPro Oy involverar för sådana arbetens utförande partner med motsvarande erfarenheter och utrustning.
Asbest som material finns t.ex. i de flesta eternitplattorna, i flera isoleringsmaterial, några bindemedel (lim, murbruk) och bearbetningsmaterial, dvs. i byggnadsmaterial och byggnaders delar, under deras rivning bör man reellt räkna med faran att rivningsarbetare kommer i kontakt med asbestdamm. I detta sammanhang vill vi lägga märke till, att kunden, som tar hänsyn till asbestarbetens nödvändighet, sysslar sig allvarligt inte bara med riskmanagement beträffande omgivande miljös förorening, utom framför allt uppenbarar sitt hänsynstagande beträffande de arbetare som i verkligheten genomför rivningen.